തുടർച്ചയായ 18ാം ദിവസവും ഇന്ധനവില ഉയർന്നു

തുടർച്ചയായ പതിനെട്ടാം ദിവസവും രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില ഉയർന്നു. ഡീസലിന് മാത്രമാണ് ഇന്ന് വില ഉയർന്നത്. ലിറ്ററിന് 45 പൈസ വർധിപ്പിച്ചു. പെട്രോൾ വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. തുടർച്ചയായി 17 ദിവസം വില വർധിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് പെട്രോൾ വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ലാത്തത്.

18 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് രാജ്യത്ത് ഡീസലിന് വർധിച്ച് 9 രൂപ 92 പൈസയാണ്. കൊച്ചിയിൽ ഡീസൽ വില ലിറ്ററിന് 75.72 രൂപയായി. ജൂൺ 7 മുതലാണ് രാജ്യത്ത് ഇന്ധന വില ഉയരാൻ തുടങ്ങിയത്.