പാൽച്ചുരത്തിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു;യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക

മാനന്തവാടി: കനത്ത മഴയിൽ പാൽച്ചുരത്തിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണു. ചുരത്തിലൂടെ ചെറിയ വാഹതനങ്ങൾ മാത്രമേ കടന്നു പോവുകയുള്ളു. യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.