എം.ശിവശങ്കർ ആറ് മാസത്തെ ദീർഘാവധിക്ക് അപേക്ഷ നൽകി

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റിയതിന് പിന്നാലെ എം. ശിവശങ്കർ ഐ.എ.എസ് ദീർഘകാല അവധിക്ക് അപേക്ഷ നൽകി. ആറ് മാസത്തേക്കാണ് അവധി അപേക്ഷ നൽകിയത്.

സ്വർണ്ണക്കടത്തുകേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ശിവശങ്കറിനെ മാറ്റിയത്. പകരം മിർ മുഹമ്മദ് ഐ.എ.എസിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറിയുടെ അധിക ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഐടി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹം തുടരും. ഒന്നും പ്രതികാരിക്കാനില്ലെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം ശിവശങ്കറിൻറെ പ്രതികരണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *