സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഗവ:ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക്(17.7.2020) ഇന്ന് അടിയന്തിരമായി രക്തം ആവശ്യമുണ്ട്

സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഗവ:ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക്(17.7.2020) ഇന്ന് അടിയന്തിരമായി രക്തം ആവശ്യമുണ്ട്

2 യൂണിറ്റ് AB+ve*

*3 യൂണിറ്റ് A+ve*

*2യൂണിറ്റ് B+ve*
*രക്തം*

ഇന്ന് (17.07.2020) അത്യാവശ്യമാണ് രക്തം നൽകി ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ദയവായി ബന്ധപ്പെടുക

രഞ്ജിത് 9447263167
BDK വയനാട്

(ദയവായി ഷെയർ ചെയ്യുക)