റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തി സ്വർണക്കുതിപ്പ്; പവന് വില 37,400 രൂപ

സ്വർണവില റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തി കുതിക്കുന്നു. പവന് ഇന്ന് 120 രൂപ വർധിച്ചു. ഇതോടെ സ്വർണവില പപവന് 37,400 രൂപയിലെത്തി. ബുധനാഴ്ച 520 രൂപ വർധിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് സ്വർണവില 37,000 തൊട്ടത്.

ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില 4675 രൂപയായി. ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി 640 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ 800 രൂപ ഉയർന്നു