കോവിഡുണ്ടാക്കിയ ഇടവേളക്ക് ശേഷം ന്യൂസിലൻഡിൽ പൗരത്വ നിയമഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധസമരം ശക്തമാകുന്നു

കോവിഡുണ്ടാക്കിയ ഇടവേളക്ക് ശേഷം ന്യൂസിലൻഡിൽ പൗരത്വ നിയമഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധസമരം ശക്തമാകുന്നുകോവിഡ് കാലത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ മുങ്ങിപ്പോയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി സമരങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് ന്യൂസിലൻഡിലെ ജനത.

ന്യൂസിലൻഡ കോവിഡ് മുക്തം ആയതോടെയാണ് പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചത്. ന്യൂസിലൻഡ് തലസ്ഥാനമായ ഓക്‌ലാന്റ് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സമരം അരങ്ങേറിയത്. മലയാളികളുൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് പ്രതിഷേധ സമരത്തിൽ അരങ്ങേറിയത് ഈ കരിനിയമത്തിനെതിരെ ന്യൂസിലൻഡ് പൗരന്മാരും പങ്കാളിയായി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *