നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകൾ ഇവയാണ്

നൂല്‍പ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ 14,15, 16, 17 വാര്‍ഡുകള്‍ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളായി ജില്ലാ കലക്ടര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.