എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 100 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 100 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

1. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി (30) സമ്പർക്കം
2. എടത്തല സ്വദേശി (17) സമ്പർക്കം
3. കളമശ്ശേരി സ്വദേശിനി (21) സമ്പർക്കം
4. കാലടി സ്വദേശിനി (71) സമ്പർക്കം
5. എടത്തല സ്വദേശി (18) സമ്പർക്കം
6. കാലടി സ്വദേശിനി (8) സമ്പർക്കം
7. കീഴ്മാട് സ്വദേശി (2)(സമ്പർക്കം )
8. തൃക്കാക്കര കോൺവന്റ് (41) സമ്പർക്കം
9. തുറവൂർ സ്വദേശി (23) സമ്പർക്കം
10. തൃക്കാക്കര കോൺവന്റ് (52) സമ്പർക്കം (52)
11. ചൂർണിക്കര സ്വദേശിനി (11) സമ്പർക്കം
12. ചൂർണിക്കര സ്വദേശിനി (24)
13. ആലങ്ങാട് സ്വദേശിനി (51) സമ്പർക്കം
14. ചൂർണിക്കര സ്വദേശിനി (24) സമ്പർക്കം
15. തൃക്കാക്കര കോൺവന്റ് സമ്പർക്കം(48)
16.തൃപ്പുണിത്തുറ സ്വദേശി (58) സമ്പർക്കം
17. തൃക്കാക്കര കോൺവന്റ് സമ്പർക്കം(25)
18. കീഴ്മാട് കോൺവന്റ് (76)(സമ്പർക്കം )
19. ചൂർണിക്കര സ്വദേശിനി (54) സമ്പർക്കം
20. മൂലംകുഴി സ്വദേശി(27) സമ്പർക്കം
21.തൃക്കാക്കര കോൺവന്റ് സമ്പർക്കം(39)
22. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിനി (48) (സമ്പർക്കം )
23. തൃപ്പുണിത്തുറ സ്വദേശി( 85)സമ്പർക്കം
24. വാഴക്കുളം സ്വദേശി (56)(സമ്പർക്കം )
25. തൃപ്പുണിത്തുറ സ്വദേശി(16) സമ്പർക്കം
26. എടത്തല സ്വദേശി(19) സമ്പർക്കം
27. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി (55), സമ്പർക്കം
28. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി (25), സമ്പർക്കം
29. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി, (22) സമ്പർക്കം
30. ആലങ്ങാട് സ്വദേശി (25) സമ്പർക്കം
31. തൃക്കാക്കര കോൺവന്റ് (43) സമ്പർക്കം
32. ചൂർണിക്കര സ്വദേശി(29) സമ്പർക്കം
33. ചൂർണിക്കര സ്വദേശി(31) സമ്പർക്കം
34. ചൂർണിക്കര സ്വദേശി(24) സമ്പർക്കം
35. എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെഡോക്ടർ ഇടപ്പളളി സ്വദേശിനി (35) സമ്പർക്കം
36. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി (68) സമ്പർക്കം
37. തൃക്കാക്കര കോൺവന്റ് (26) സമ്പർക്കം
38. വാഴക്കുളം (48) സ്വദേശിനി.
39. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി (23) സമ്പർക്കം
40. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി ( 96) സമ്പർക്കം
41. തിരുവാണിയൂർ സ്വദേശി (28) ,സമ്പർക്കം
42. വൈറ്റില സ്വദേശി (44) സമ്പർക്കം
43. തൃക്കാക്കര കോൺവന്റ് സമ്പർക്കം(68)
44. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി (70) സമ്പർക്കം
45. നെടുമ്പാശ്ശേരി സ്വദേശി ,സമ്പർക്കം
46. തൃക്കാക്കര കോൺവന്റ് (36) സമ്പർക്കം
47. തൃക്കാക്കര കോൺവന്റ് സമ്പർക്കം(23)
48. എടത്തല സ്വദേശി (7)(സമ്പർക്കം )
49. വാഴക്കുളം സ്വദേശി (44 )
50. തൃക്കാക്കര കോൺവന്റ് (57) സമ്പർക്കം (57)
51. തൃക്കാക്കര കോൺവന്റ് (75) സമ്പർക്കം
52. തൃക്കാക്കര കോൺവന്റ്(81) സമ്പർക്കം
53. കീഴ്മാട് സ്വദേശിനി (4) സമ്പർക്കം
54. തൃക്കാക്കര കോൺവന്റ് (36)സമ്പർക്കം
55. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി(11) സമ്പർക്കം
56. വരാപ്പുഴ സ്വദേശി (60) സമ്പർക്കം
57. ആലങ്ങാട് സ്വദേശിനി (20) സമ്പർക്കം
58. ആലങ്ങാട് സ്വദേശിനി(15) സമ്പർക്കം
59. ,കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി ,സമ്പർക്കം
60. ആലങ്ങാട് സ്വദേശി(17) സമ്പർക്കം
61. ആലങ്ങാട് സ്വദേശിനി (23) സമ്പർക്കം
62. ആലുവ സ്വദേശിനി( 32) സമ്പർക്കം
63. തൃക്കാക്കര കോൺവന്റ് (57) സമ്പർക്കം
64. ആലുവ സ്വദേശിനി( 69) സമ്പർക്കം
65. ആലുവ സ്വദേശിനി( 15) സമ്പർക്കം
66. ആലുവ സ്വദേശി( 13) സമ്പർക്കം
67. ചെങ്ങമനാട് സ്വദേശിനി( 24) സമ്പർക്കം
68. ആലുവ സ്വദേശി( 11) സമ്പർക്കം
69. കീഴ്മാട് കോൺവന്റ് (68)സമ്പർക്കം
70. (27 ) കീഴ്മാട് സ്വദേശിനി ,സമ്പർക്കം
71. തൃക്കാക്കര കോൺവന്റ് (53) സമ്പർക്കം
72. കീഴ്മാട് സ്വദേശിനി(47) സമ്പർക്കം
73. അരയൻകാവ് സ്വദേശി (38) സമ്പർക്കം
74. എടത്തല സ്വദേശി (16),സമ്പർക്കം
75. കീഴ്മാട് സ്വദേശി , (74 ) സമ്പർക്കം
76. തൃക്കാക്കര കോൺവന്റ് സമ്പർക്കം(40)
77. ആലങ്ങാട് സ്വദേശിനി(72) സമ്പർക്കം
78. കീഴ്മാട് സ്വദേശിനി(41) ,സമ്പർക്കം
79. വെങ്ങോല സ്വദേശിനി (36 )
80. കാക്കനാട് സ്വദേശി (50) സമ്പർക്കം
81. ഒക്കൽ സ്വദേശി (35) (വിദേശം )
82. ചൂർണിക്കര സ്വദേശിനി (19) സമ്പർക്കം
83. കീഴ്മാട് സ്വദേശിനി , (48 ) സമ്പർക്കം
84. തൃക്കാക്കര കോൺവന്റ് (84) സമ്പർക്കം
85. തൃക്കാക്കര കോൺവന്റ് (64) സമ്പർക്കം
86. തൃക്കാക്കര കോൺവന്റ് സമ്പർക്കം(40)
87. തൃക്കാക്കര കോൺവന്റ് (55) സമ്പർക്കം
88. തൃക്കാക്കര കോൺവന്റ് സമ്പർക്കം(76)
89. തൃക്കാക്കര കോൺവന്റ് സമ്പർക്കം(24)
90. കീഴ്മാട് സ്വദേശിനി (59) ,സമ്പർക്കം
91. തൃക്കാക്കര കോൺവന്റ് സമ്പർക്കം(40)
92. ഇടപ്പിള്ളി സ്വദേശിനി(22) സമ്പർക്കം
93. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി (8) സമ്പർക്കം
94. ചൂർണിക്കര സ്വദേശിനി (40) സമ്പർക്കം
95. തൃക്കാക്കര കോൺവന്റ് സമ്പർക്കം(30)
96. തൃക്കാക്കര കോൺവന്റ് (37) സമ്പർക്കം
97. കീഴ്മാട് സ്വദേശി (21),സമ്പർക്കം
98. എടത്തല സ്വദേശി (25),സമ്പർക്കം
99. കീഴ്മാട് സ്വദേശിനി (13) ,സമ്പർക്കം
100. കളമശ്ശേരി സ്വദേശിനി (34)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *