ഷുഗർ, പൈൽസ്, മൂത്രാശയ അസുഖങ്ങൾ പൂർണമായി മാറ്റിയെടുക്കാം ആയുർവേദത്തിലൂടെ

1. ഷുഗർ
മൂന്നു മാസത്തെ മരുന്ന് കൊണ്ട് മരുന്നില്ലാതെ ജീവിക്കാം. ഷുഗർ സംബന്ധമായ മറ്റുള്ള എല്ലാ അസുഖങ്ങളും പൂർണ്ണമായി മാറിക്കിട്ടുന്നു.
2. പൈൽസ്
എത്ര പഴകിയതും 75 ദിവസത്തെ മരുന്നുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു.
കെ ആർ ആയുർവേദിക് പാരമ്പര്യ വൈദ്യശാല നാട്ടുവൈദ്യൻ.
3. മൂത്രാശയ അസുഖങ്ങൾ
കിഡ്‌നിയിലോ സിദ്ധാശയത്തിലോ മൂത്ര സഞ്ചിയിലോ ഉള്ള കല്ലുകൾ പൂർണ്ണമായി മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു. വയറ്റിൽ പുണ്ണ്, മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് എന്നീ രോഗങ്ങളും മാറ്റിയെടുക്കാം. എത്ര പഴകിയതും. വൈദ സംബന്ധമായ അസുഖത്തിന് മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണ്.

കെ ആർ ആയുർവേദിക് പാരമ്പര്യ വൈദ്യശാല നാട്ടു വൈദ്യ ചികിത്സ
ഫോൺ:
9846 79 20 26, 9048 69 20 26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *